Privacy beleid

1. Algemeen

Diocesaan dienstenhuis Groenhove vzw, met adres Bosdreef 5, 8820 Torhout en ingeschreven bij de KBO onder nummer 0410.927.929 (hierna Dienstenhuis Groenhove) vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uiterst belangrijk. Dienstenhuis Groenhove wil haar klanten en de gebruikers van haar diensten zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met hun gegevens gebeurt.
Zij wil haar klantgegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren en gebruiken om haar klanten beter van dienst te kunnen zijn en een zo goed mogelijke ervaring te bieden. Dienstenhuis groenhove vertrekt dan ook vanuit het principe dat iedereen controle moet hebben over zijn of haar persoonsgegevens. Hieronder vindt u informatie over welke gegevens Dienstenhuis Groenhove verzamelt, waarom, hoelang en hoe u hierover controle hebt.

2. Toepassing

Deze Privacy Policy is van toepassing op al onze klanten (huidige, voormalige en toekomstige) en op alle bezoekers van de website.
De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 ("Algemene Verordening Gegevensbescherming"), de wet van 8 december 1992 ("Privacywet"), de wet van 13 juni 2005 ("Wet Elektronische Communicatie") en de bijhorende uitvoeringsbesluiten, alsook enige toekomstige wijzigingen hiervan, regelen de bescherming van uw persoonsgegevens.

Dienstenhuis Groenhove streeft ernaar om haar plichten na te leven en de rechten van de klant te respecteren telkens wanneer uw persoonsgegevens verwerkt worden. Voor meer informatie  verwijzen wij u graag door naar de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer [https://www.privacycommission.be/nl].

3. Verwerking van persoonsgegevens en verantwoordelijkheden

Onder "persoonsgegevens" wordt het volgende verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("de betrokkene"), met dien verstande dat als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van één of meer  elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
De persoonsgegevens die Dienstenhuis Groenhove verzamelt en verwerkt, betreffen in de eerste plaats de gegevens die de klant zelf invoert via de verschillende pagina's van ons website en die Dienstenhuis Groenhove verkrijgt door uw gebruik van de website en/of onze producten en/of dienten.
Dienstenhuis Groenhove treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van haar klanten voor de doeleinden zoals beschreven in deze Privacy Policy.
Dit neemt niet weg dat de klant een aantal verplichtingen heeft in verband met deze verwerking van persoonsgegevens die de klant toelaat gebruik te maken van de producten en diensten van Dienstenhuis Groenhove. 
In die hoedanigheid dient de klant steeds waar nodig de wettelijke vereiste toestemmingen van de eindgebruikers te bekomen voor het verwerken van hun persoonsgegevens door Dienstenhuis Groenhove voor zover nodig in het kader van de producten en diensten van Dienstenhuis Groenhove.

4. Doeleinden

Dienstenhuis Groenhove verwerkt persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens enkel die gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren;
Zo gebruiken wij persoonsgegevens: 

* Wanneer wij toestemming hebben gekregen;
* In het kader van de voorbereiding of uitvoering van ons contract;
* Om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen, en
* Wanneer Dienstenhuis Groenhove daarvoor een gerechtvaardigd belang heeft, zoals bijvoorbeeld, al naargelang het geval, het voeren van directe marketing, het voorkomen van fraude, het beheren van interne administratie of het bewaken van een passende netwerk- en informatiebeveiliging, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van de privacy van de betrokkene.

Mits toestemming en voor zover vereist, verzamelt Dienstenhuis Groenhove, persoonsgegevens voor de volgende concrete doeleinden:
Om de aanvraag voor onze producten en diensten in behandeling te nemen.
Om de beste service aan te bieden en te informeren over gebruiksmogelijkheden.
Om te informeren over nieuwe producten en diensten bij Dienstenhuis Groenhove.
Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen.
Om studies, testen en statistieken bij te houden.

5. Beveiliging

Dienstenhuis Groenhove streeft er te allen tijde naar om persoonsgegevens en privacy te beschermen, zowel in huis als op het netwerk van Dienstenhuis Groenhove. Zij draagt zorg voor passende organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen.
Onze medewerkers zijn geïnformeerd om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens. Het aantal medewerkers dat toegang heeft tot persoonlijke informatie is beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan deze medewerkers wordt toegang tot persoonlijke informatie verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren. Deze website vermeld soms links naar sites van derden (vb. social media) waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van deze Privacy Policy vallen. Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens.

6. Verstrekken van gegevens aan derden

Dienstenhuis Groenhove deelt geen persoonsgegevens aan derde partijen tenzij dit nodig is voor onze dienstverlening, er een wettelijke verplichting is of Dienstenhuis Groenhove toelating heeft gekregen van de betrokkene.

7. Rechten van de betrokkene

U kan een aantal rechten betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens uitoefenen ten aanzien van Dienstenhuis Groenhove, voor zover u over die rechten beschikt onder de toepasselijke wetgeving.
U kan  deze rechten uitoefenen door gebruik te maken van de contactgegevens vermeld onder punt 10 van deze Privacy Policy. Dienstenhuis Groenhove zal dergelijke verzoeken beantwoorden en al dan niet gevolg verlenen aan dergelijke verzoeken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en in principe binnen een periode van één maand, eveneens overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.
Om uw rechten uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen, dient u ons een bewijs van uw identeit te verschaffen. Wij vragen u dan ook om bij voorkeur een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw aanvraag. De aanvraag kan gestuurd worden naar de gegevens vermeld onder punt 10 van dez Privacy Policy. 
Wanneer u dit nodig acht, kan u zich eveneens richten tot, of een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Belgische Privacy Commissie) (commission@privacycommission.be)

Recht op bezwaar
U heeft ten alle tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die gesteund is op het gerechtvaardigd belang van Dienstenhuis Groenhove.
Indien door u bezwaar gestaakt wordt, staakt Dienstenhuis Groenhove de verwerking van die persoonsgegevens, tenzij Dienstenhuis Groenhove dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Recht op inzage en transparantie
U heeft het recht op (gratis) toegang tot de gegevens die uzelf betreffen en om een kopei an deze persoonsgegevens te verkrijgen. U kunt ons bovendien vragen:
- Of wij persoonsgegevens van u verwerken;
- Voor welke doeleinden wij die verwerken;
- Welke categoriën van persoonsgegevens wij verwerken;
- Met welke categorieën van derden wij uw persoonsgegevens delen;
- Wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens;
- Welke rechten u heeft.

Recht op rectifictie en gegevenswisseling
U heeft als betrokkene het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verbeteren of aanvullen. Daarvoor kan U ons contacteren via telefoonnummer 050 74 56 00 of via é-mail naar groenhove@groenhove.net.
Om uw gegevens up-to-date te houden, verzoeken wij u hoe dan ook om ons elke wijziging te melden, zoals in geval van een verhuis.
U heeft tevens het recht om, zonder onredelijke vertraging, wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen indien en in zoverre:
1. de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden;
2. er niet langer een rechtsgrond voorhanden is;
3. u bezwaar maakt tegen de verwerking, en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking door Dienstenhuis Groenhove;
4. de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn; of
5. de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Dienstenhuis Groenhove rust.

Dienstenhuis Groenhove zal u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht sturen. Bij gedeeltelijke verwijdering zal dienstenhuis Groenhove eveneens toelichten waarom niet volledig aan het verzoek kon worden voldaan.
Het is mogelijk dat, afhankelijk van de aard van het verzoek, sommige diensten niet meer kunnen aangeboden worden door Dienstenhuis Groenhove.
Dienstenhuis Groenhove kan ook niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, bijvoorbeeld om wettelijke verplichtingen na te komen (om tegemoet te komen aan boekhoudkundige en fiscale verplichtingen is Dienstenhuis Groenhove verplicht om facturatiegegevens voor maximaal 7 jaar bij te houden).

8. Bewaartermijnen

Dienstenhuis Groenhove bewaart en verwerkt uw persoonsgegevens zoalng nodig is om de doeleinden zoals beschreven in punt 4 te realiseren.
De bewaartermijn kan dus per doel verschillen, bijvoorbeeld om wettelijke verplichtingen na te komen (om tegemoet te komen aan onze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen is Dienstenhuis Groenhove bijvoorbeeld verplicht om facturatiegegevens voor maximaal 7 jaar bij te houden) of uit de juridische noodzaak om bepaalde gegevens als bewijs te bewaren bij geschillen, tot maximaal 10 jaar na beëindiging van uw contract. Deze gearchiveerde gegevens zijn uiteraard wel slechts beperkt toegankelijk.

9. Cookies & de website

Afgezien van de gegevens die u vrijwillig met Dienstenhuis Groenhove deelt bij het gebruik van onze websites, hanteert Dienstenhuis Groenhove ook cookies en andere technologische middelen om gegevens te verzamelen.
Websites
Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm, wordt door Dienstenhuis Groenhove enkel ten informatie titel ter beschikking gesteld. Elke geïnteresseerde persoon mag van deze informatie kennisnemen doch Dienstenhuis Groenhove behoudt zich het recht voor om op het tijdstip dat haar passend vorkomt, zonder enige voorafgaande waarschuwing, de regels en voorwaarden betreffende de toegang tot het gebruik van de website te wijzigen, dan wel de gehele website of delen ervan aan een beperking te onderwerpen.
De toegang tot dergelijke private gedeelten van de website kunnen afhankelijk gesteld worden van het verstrekken van informatie door de bezoeker/gebruiker van de website.
De bezoeker/gebruiker die deze informatie levert verklaart er zich uitdrukkelijk mee akkoord dat deze informatie eigendom wordt van Dienstenhuis Groenhove en dat door de loutere mededeling van informatie aan Dienstenhuis Groenhove, deze laatste de uitdrukkelijke toestemming krijgt om informatie te gebruiken in overeenstemming met de Privacy Policy.
Het verlenen van toegang tot het privaat gedeelte van de website van Dienstenhuis Groenhove middels het gebruik van gebruikernamen en pasworden, kan ten allen tijden door Dienstenhuis Groenhove worden gewijzigd of geweigerd zonder dat dit tot enige schadeveroeding kan leiden.

Cookie beleid

Persoonlijke gegevens worden verzameld voor het volgende doel en via het gebruik van de volgende diensten:

ANALYTICS
De diensten vermeld in dit hoofdstuk laten de Eigenaar toe om webverkeer te bestuderen en te analyseren en kunnen gebruikt worden om Gebruikersgedrag in kaart te brengen.
Google Analytics (Google)
Google analytics is een webanalysedienst verstrekt door Google Inc. ("Google"). 
Google gebruikt de verzamelde gegevens om het gebruik van deze applicatie te volgen en te onderzoeken, om rapporten te produceren met betrekking tot zijn activiteiten en om deze te delen met andere Google diensten.
Google kan mogelijks de verzamelde gegevens gebruiken om de advertenties binnen zijn eigen advertentienetwerk te contextualiseren en te personaliseren.
Veramelde Persoonlijke Gegevens: gegevens die betrekking hebben op Cookies en Gebruik.
Verwerkingslocatie: VS - Privacy Policy - Opt Out

DE GEBRUIKER CONTACTEREN
Contactformulier
Door het invullen van hun Gegevens op het contactformulier, verstrekken de Gebruikers toelating aan deze Applicatie om deze gegevens te gebruiken om te antwoorden op informatievragen, prijsvragen, of ieder ander soort vraag zoals aangegeven in de hoofding van het formulier.
Verzamelde persoonlijke gegevens; bedrijfsnaam, é-mail en familienaam.

10. Contactgegevens

Een vraag of verzoek in verband met persoonsgegevens of deze Privacy Policy kan ten allen tijde gericht worden aan:
Diocesaan Dienstenhuis Groenhove - Virgo Fidelis vzw
Bodreef 5 - 8820 Torhout
Tel. 050 74 56 00
é-mail: groenhove@groenhove.net

11. Wijzigingen

Dienstenhuis Groenhove behoudt zich het recht voor om deze Privacy Policy aan te passen.
Wijzigingen zullen steeds voorafgaand aan de inwerktreding ervan op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze Policy geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.